Diplomatische Nachrichten adelicher Familien

adeliche_familien Diplomatische Nachrichten adeliche Familien betreffend, Herausgegeben von August Wilh. Bernh. von Uechtritz Churfürstlich Sächsischen Premier-Lieutenant bey dem löblichen Infanterie-Regimente von Reizenstein, Leipzig ab 1790

gefunden bei Google Books

Band 1 (1790):
v. Amelunxen, v. Anckelmann, v. Beulwitz, v. Bünau, Convay de Watterfort, v. Friesen, v. Gersdorf, v. Grosse, v. Krohne, v. Nostitz, v. Uechtritz, v. Vittinghoff, v. Zetzschwitz

Band 2 (1791):
v. Berlepsch, v. Breitenbauch, v. Bünau, v. Dürfeld, v. Einsiedel, v. Erdmannsdorf, v. Geusau, v. Globig, v. Heynitz, v. Lindenau, v. Loeben, Pabst v. Ohlau, v. Pfuhl, Edler v. der Planitz, v. Poellnitz, v. Rothe, v. der Sahle, Sahrer v. Sahr, v. Schönberg, v. Thüna, v. Troyff, v. Wilcke, v. Wurmb

Band 3 (1792):
v. Brandenstein, v. Braxein, v. Burgsdorff, v. Carlowitz, v. Carlsburg, v. Derschau, v. Einsiedel, v. Felgenhauer, v. Hartmann, v. der Heyden, Grf. v. Hohenthal, v. Kiesewetter, Edler v. der Planitz, Reichbrod v. Schrenkendorff, v. Salza u. Lichtenau, v. Schierbrand, v. Schönberg, v. Seebach, v. Seyffertitz, v. Witzleben, v. Zanthier, v. Ziegler und Klipphausen

Band 4 (1792):
v. Brandenstein, v. Carlowitz, v. Dallwitz, v. Döring, Freyherrn v. Ende, v. Gablenz, v. Griesheim, v. Karras, v. Schwarzenfels, v. Witzleben, v. Wolffersdorf

Band 5 (1793):
v. Arnim. v. Beneckendorff, v. Bünau, v. Carlowitz, v. Ende, v. Freywald, v. Funcke, v. Götze, v. Hartitzsch, v. Hayn, v. Holläufer, v. Hund u. Altengrottkau, v. Ingenhöff, v. Könneritz, v. Koseritz, v. Kötteritz, v. Leubnitz, v. Lindenau, v. Löser, Marschall v. Bieberstein, v. Plötz, v. Rex, v. Tümpling

0
Comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*